ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG

UDVARHELYSZÉKI RMDSZ TERÜLETI SZERVEZET

 

 

UDVARHELYSZÉKI RMDSZ 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2023. MÁRCIUS 16.

 

 

1. A Szervezet jellege

 

1.1. Romániai Magyar Demokrata Szövetség Udvarhelyszéki Szervezete (a következőkben: Széki Szervezet) – Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Zona Odorhei, az országos bejegyzésű Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a következőkben: Szövetség) autonóm egységként, mint a Szövetség egyetlen Udvarhelyszéki RMDSZ területi szervezete tevékenykedik.

1.2.   A Széki Szervezet a szervezeti önkormányzat elve alapján működik. A szervezeti autonómia az országos alapszabályzat alapján elfogadott jelen szabályzat keretei között valósul meg. A Működési Szabályzat egybehangolja a Széki Szervezetet irányító testületek, a hozzátartozó helyi, községi, városi illetve municípiumi szervezetek, az önkormányzatok, önkormányzati tisztségviselők, a platformok és társult szervezetek tevékenységét, valamint meghatározza ezek hatáskörét, jogait és felelősségét.

1. 3.     Központja: Székelyudvarhely.

1. 4.     Alapításának ideje: 1989. december 24.

1. 5.     Hivatalos bélyegzője magyar és román nyelven tünteti fel a Széki Szervezet nevét. A külföldi levelezések fejlécein neve más nyelveken is szerepelhet.

 

2. A Széki Szervezet célkitűzései

 

2.1.     A Széki Szervezet, az udvarhelyszéki magyar nemzeti közösség érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető társulása. A Széki Szervezet, amely a nemzeti identitás védelme, megőrzése és fejlesztése, a gazdasági-szociális esélyegyenlőség kivívása, a szülőföldön maradás érdekében elősegíti a közösség önszerveződését, az anyagi és szellemi létfeltételek javítását. Tevékenységét a demokrácia és a pluralizmus jegyében fejti ki.

2. 2.     Megvalósítja az Udvarhelyszéki magyar nemzeti közösséget felölelő társadalmi testületek érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető együttműködését.

2. 3.     Képviselteti magát és tevékenyen részt vesz a Szövetség testületeiben, javaslatokat terjeszt e testületek elé a romániai magyarság - elsősorban a tömbmagyarság és az udvarhelyszéki magyarság érdekvédelmére, politikai, gazdasági, szociális és kulturális tevékenységére vonatkozóan. Tiszteletben tartja, és a helyi sajátosságokat figyelembe véve végrehajtja a Szövetség testületeinek (Kongresszus, a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Állandó Tanács, Szövetségi Elnökség) határozatait, és nem határolja el magát e testületek, valamint a szövetségi elnöknek e döntések alapján tett állásfoglalásaitól

2. 4.     A Széki Szervezet valamennyi tisztségviselője, képviselője, alkalmazottja és tagja föl vállalja a Szövetség kötelező döntései mellett a Széki Szervezetnek, a Küldöttgyűlés és a Választmány által megszabott sajátos célkitűzéseit is.

2. 5.   A Széki Szervezet képviseli az udvarhelyszéki magyar nemzeti közösség politikai, gazdasági, szociális, társadalmi, művelődési érdekeit az RMDSZ Csíki Területi Szervezetével és az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetével létrehozott testületben, az RMDSZ Hargita megyei Szervezeteinek Egyeztető Tanácsában (a Hargita Megyei Egyeztető Tanácsban), valamint a Hargita és Kovászna megyei RMDSZ területi szervezetek közös testületében, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Székelyföldi Egyeztető Tanácsában (a Székelyföldi Egyeztető Tanácsban).

2. 6.     A hatóságok előtt képviseli az udvarhelyszéki magyar nemzeti közösség érdekeit.

2. 7.     Ösztönzi és támogatja a pluralista társadalmat építő demokratikus önszerveződési kísérleteket.

2. 8.     Összegyűjti, rendszerezi és felhasználja mindazon adatokat, amelyek céljai elérését lehetővé teszik.

2. 9.     Biztosítja tagsága részére a Szövetség tevékenységére vonatkozó tájékoztatást, illetve érdekvédelmi, tanácsadói és jószolgálati tevékenységet folytat.

2. 10.   Különösen nagy figyelmet szentel az Udvarhelyszéki nem-magyar etnikumokkal kialakítandó megfelelő kapcsolatoknak.

2. 11.   Nemzetközi kapcsolatok kialakítására törekszik, amelyek összhangban vannak a Szövetség Programjával, célkitűzéseivel.

 

 

3. A Széki Szervezet felépítése

3. 1.     A Széki Szervezet vezetését a Széki Szervezet elnöke, valamint döntéshozóvégrehajtó és ellenőrző testületek biztosítják

A Széki Szervezet döntéshozó testületei: a Széki Küldöttgyűlés (röviden: Küldöttgyűlés), Széki Választmány (röviden: Választmány), Széki Elnökség (röviden: Elnökség; Területi Állandó Tanács).

A Széki Szervezet döntéshozó testületei közvetlen kapcsolatot tartanak az Önkormányzati Tanáccsal, valamint a Szövetség helyi társult szervezeteivel, és együttműködnek mindazokkal az intézményekkel, szervezetekkel, amelyek a Szövetség céljai iránt megértést tanúsítanak, különösképpen az egyházakkal, ifjúsági szervezetekkel, szakszervezetekkel, tanüggyel, egészségüggyel, magánvállalkozókkal, gazdakörökkel, nyugdíjasokkal és nőszervezeteivel.

A széki szervezet legfelsőbb képviseletét a területi elnök látja el.

A Széki Szervezet helyhatósági politikai képviseletét az RMDSZ jelöltjeként megválasztott  parlamenti képviselők, megyei tanácselnök, -alelnök, megyei tanácsosok, polgármesterek, alpolgármesterek, helyi tanácsosok, kinevezett tisztségviselők látják el. 

3. 2.     A Széki Szervezet végrehajtó testülete a Széki Ügyvezető Testület, amely végrehajtja a Szövetség döntéshozó testületeinek, valamint a Széki Szervezet döntéshozó testületeinek határozatait. Ennek érdekében saját hatáskörében döntéseket hoz. A Széki Ügyvezető Testület tagjai az ügyvezető elnök és az ügyvezető alelnökök. A Széki Ügyvezető Testület a Választmány által elfogadott saját működési szabályzat alapján tevékenykedik és csakis e testületnek, illetve a Küldöttgyűlésnek, az elnökségnek (TÁT) van alárendelve.

3. 3.     A Széki Szervezet ellenőrző szervei: Udvarhelyszéki Szabályzat-felügyelő Bizottság (a továbbiakban USZFB), Udvarhelyszéki Ellenőrző Bizottság (továbbiakban USZEB), és az Udvarhelyszéki Etikai és Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban USZEFB).

3. 4.     A Széki Szervezet önkormányzati testülete az Udvarhelyszéki Önkormányzati Tanács (UÖT)

3. 5.     A Széki Szervezet testületei tagságuk többségének (fele + 1) jelenlétében határozatképesek. Határozatképtelenség esetén a testület két héten belül összehívandó, amikor a megjelentek számától függetlenül fele + 1 fő résztvevő érvényes döntést hoz.

A testületek határozataikat a jelenlevők egyszerű többségével hozzák, üléseikről jegyzőkönyvet vezetnek, amelyet a testületvezető (vagy ülésvezető) és a jegyzőkönyvíró aláír.

Valamennyi testület saját belső működési szabályzat alapján tevékenykedik.

A Széki szervezet tevékenységében aktív szerepet vállaló romániai magyar nőszervezetek képviselői az RMDSZ udvarhelyszéki választott testületeiben tagságot, tisztséget és képviseleti jogot nyerhetnek.

A Széki szervezet választott testületeibe (Területi és Helyi Választmány), a pozitív intézkedések elve alapján, kötelező módon nőket és fiatalokat (35 éven aluliakat) is kell választani. Az ifjúsági szervezetek jelen szabályzat szerinti képviselettel rendelkeznek.

 

4.  A tagság

4. 1. Az egyéni tagok

4. 1. 1. A Széki Szervezet egyéni tagja lehet bármely romániai állampolgár, aki belépési szándékát, valamint a Szövetség Programjával és Alapszabályzatával való egyetértését írásban benyújtja a lakhelye szerinti helyi szervezetnek és nem tagja más politikai szervezetnek valamint nem tagja Romániában pártként bejegyzett szervezetnek és saját felelősségre nyilatkozatot tesz erről, nem tagja olyan társadalmi szervezetnek, amely jelölteket indít a helyhatósági, parlamenti vagy európai parlamenti választásokon és a megfelelő tagfelvételi eljárás során felvételt nyert a Szövetségbe

Az egyéni tagok a helyi és területi szervezetek, platformok, illetve társult szervezetek keretei között fejtik ki tevékenységüket.

A 18. életévüket betöltött egyéni tagok választhatnak és választhatóak a szövetség minden testületébe.

A tagdíjat 6 hónapig nem fizető tag tagsági viszonya megszűnik kizárási eljárás nélkül, ha bizonyíthatóan a tagdíjbegyűjtő kérése ellenére folyamatosan elutasítja a tagdíj kifizetését. 

Tagsága megszűnik annak az RMDSZ-tagnak, aki az RMDSZ hozzájárulása, támogatása nélkül más szervezet, párt jelöltjeként vagy függetlenként indul európai parlamenti, parlamenti vagy önkormányzati választásokon. Az akinek az előző bekezdés értelmében megszűnt a tagsága, a területi szervezet elnöksége jóváhagyásával visszaszerezheti RMDSZ  tagságát, a területi elnök javaslatára. 

 

4.1.2. Nem lehet RMDSZ tag az a személy, aki más szervezet, párt jelöltjeként vagy függetlenként az RMDSZ ellen indul a helyhatósági illetve a parlamenti választásokon. 

4.1.3. Az egyéni tag jogai:

            - közvetlenül részt vesz a helyi szervezet munkájában

            - indítványozó, tanácsadó és szavazati joggal bír

            - választó és választható, amennyiben teljesíti a választmány által szabott feltételeket

            - igényelheti a megfelelő döntésszinthez szükséges információt

4.1.4. Az egyéni tag kötelességei:

            - betartani a Szövetség Alapszabályzatát, Programját és a Széki Szervezet Működési Szabályzatát valamint teljesíteni vállalt kötelezettségeit.

- a Széki Szervezet tevékenységében lehetőségeihez mérten részt venni  

- a tagdíj rendes befizetésével hozzájárulni a Széki Szervezet működéséhez

  1. Az egyéni tagság megszűnik:

- a tag halálával

- írásban bejelentett kilépésével

- a tag kizárásával

A szervezetből kizárt tag egy év elteltével újra a szervezet tagja lehet. 

           4.2.        Pártoló tag lehet minden természetes vagy jogi személy, aki erkölcsileg és anyagilag támogatja a Széki Szervezetet, jóllehet annak nem tagja.

           4.3.        Tiszteletbeli tag az a természetes személy, aki a magyar nemzeti közösség érdekében végzett elismerésként a Széki Választmány részéről ezen megnevezés viselésére hivatalos felkérésbe részesül.

            4.4    Kizárható az a tag, aki a Területi RMDSZ vagy Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság véleménye alapján súlyosan és/vagy ismételten megkárosította a Szövetséget, beleértve a nem vagyoni károkat is, mint például a Szövetség hírnevének a csorbítása.

 

5. Helyi szervezetek

5. 1. Az egyéni tagok helyi szervezetekbe tömörülnek.

            A helyi szervezetet létrehozó tagok kötelesek meghirdetni az alakuló ülést. Az alakuló ülés helyéről és idejéről kötelesek a területi elnököt értesíteni. Az ülés jegyzőkönyvét az elnök vagy az általa megbízott személy hitelesítésével kell az RMDSZ területi szervezeténél iktatni.

Egy településen csak egy helyi szervezet működhet, kivéve, ha a Választmány (TKT) másképp nem dönt.

Amennyiben egy közigazgatási egységhez több település tartozik, az egyes települések választások, küldöttek delegálása alkalmával jelölt és küldöttállítási jogaikat a legutóbbi népszámláláson a magyar lakosság, és a legutóbbi választásokon a Szövetség képviselőházi listára leadott szavazatokkal arányosan gyakorolhatják.

 

5. 2. Az Udvarhelyszéki RMDSZ Szervezetének egységei:

  1. A Széki szervezet alapszintű egységei helyi, a községi és a városi szervezetek, területi szervezet keretein belül működnek.  
  2. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol egy helyi szervezet működik, ez egyben a városi vagy községi szervezet is.
  3. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol több helyi szervezet működik, ezek szövetsége alkotja a városi, illetve községi szervezetet. 
  4. Ezeket a szövetségeket egy, a helyi szervezetek választmányai által delegált személyekből megalakult küldöttgyűlés (egyeztető tanács) vezeti, melynek élén a tanács tagjai közül megválasztott városi, illetve községi elnök áll. E testület hatáskörébe tartozik mindazon döntések meghozatala, amelyek a közigazgatási egység egészét illetik, az elnök pedig gyakorolja mindazokat a jogköröket, amelyek a választási törvények értelmében a városi vagy községi elnök hatáskörébe tartoznak. 

 

5.3. A helyi szervezetek az Udvarhely Széki települések (falvak, községek, városok) egyéni tagjainak autonóm szervezetei, amelyek közösségi tevékenységüket önállóan tervezik meg. Önállóságuk vonatkozik a pénzzel és egyéb anyagi javakkal való gazdálkodásra is.

A helyi szervezetek önállóan gazdálkodnak a begyűjtött tagsági díjakkal, miután a teljes összeg 40%-át a Széki Szervezet pénztárába átutalják. A tagsági díj begyűjtőjének 20% jutalék adható.

 

5.4. A helyi, községi, városi ill. municípiumi szervezet döntéshozó testületei alárendeltségi sorrendben a következők: Közgyűlés, Választmány, Elnökség.

 

5. 5. A helyi szervezetekkel szembeni alapvető elvárások:

-  A Szövetség és a Széki Szervezet célkitűzéseinek tevőleges támogatása

- A körzetükben élő magyarság egészével való közvetlen és intenzív kapcsolattartás kiépítése

- A közösségfejlesztő korszerű módszereinek alkalmazásával kialakítani a szervezetek közösségi életét, és minél több tagot bevonni a közössége fejlesztésbe.

- A Szövetség és a Széki Szervezet érdekvédelmi, politikai, gazdasági és társadalom-szervezési kezdeményezéseivel kapcsolatos ajánlások meg egyéb információk gyors és hatékony eljuttatása a tagsághoz, valamint a visszajelzések haladéktalan eljuttatása a Széki Elnökséghez vagy Ügyvezető Testülethez. A helyi szervezet elnöke rendszeresen részt vesz a Széki Választmány ülésein, akadályozása esetén pedig gondoskodik megfelelő helyettesítésről. A Széki Választmányon szerzett információit megosztja szervezete vezetőségével, tagságával.

- Kezdeményezzék, megszervezzék, támogatni a tájékozódást és tanácsadást a lakosságot érdeklő valamennyi problémakörben (gazdálkodás, jog, egészségügy, környezetvédelem, stb.)

- Tartsanak szoros kapcsolatot, alakítsanak ki együttműködést az egyházakkal, a tanügyi, a közművelődési intézményekkel, szociális- és öregotthonokkal, valamennyi, a magyarságot érintő kérdés megoldásában, különös tekintettel a szociális, karitatív és közművelődési-oktatási kérdésekre.

- Testvér települési kapcsolatok létesítését kezdeményezni. Ily módon is fel kell használni minden lehetséges belföldi és külföldi kommunikációs csatornát a magyarság, elsősorban a fiatalság ismereteinek, kulturális színvonalának, öntudatának emelése céljából.

- Állandó jellegű feladat a tagtoborzás és tagnyilvántartás, akárcsak a tagdíjak begyűjtése, és a megfelelő hányad negyedévenkénti továbbítása a Széki Szervezethez.

Lehetőség szerint saját (vagy bérelt) ingatlanban székház működtetése, ahol a különböző üléseket és egyéb rendezvényeket meg lehet tartani. Itt kell biztosítani a körzeti irattár (tagnyilvántartások, jegyzőkönyvek, kérvények) megfelelő biztonságú tárolását is.

A helyi (körzeti) szervezetek elnöksége rendszerint havonta ülésezik, tevékenységéről és határozatairól negyedévente írásban tájékoztatja a Széki Elnökséget. Havonta tájékoztatja a területi szervezetet a helyi programokról.

 

5. 6. A felsorolt célkitűzések megvalósítása érdekében a helyi (körzeti) szervezetek segítségét igényelhetnek a Széki Választmánytól, Elnökségtől és Ügyvezető testülettől.

 

5. 7. A helyi, községi, városi ill. municípiumi szervezet:

a)  az Alapszabályzat keretei között önállóan állapítja meg saját belső felépítését, működési szabályait, illetve önállóan választja meg elnökét, elnökségének tagjait

b) az Alapszabályzatnak és a programnak megfelelő helyi jellegű önálló politikai tevékenységet folytat, amelyért maga, illetve tagjai a helyi, községi, városi ill. municípiumi szervezet elnöke, ill. vezető testületei vállalják a felelősséget

c) képviseli a szövetséget a helyi, községi, városi ill. municípiumi szervezetet a közvélemény előtt, valamint az állami és önkormányzati szervekkel, a civil, egyházi szervezetekkel való kapcsolataiban

d) kialakítja a helyi¸ a községi, illetve a városi közélet kérdéseiről a szervezet álláspontját; szervezi a programokat, rendezvényeket;  

e) biztosítja a tagsággal és a lakóssággal való rendszeres kapcsolattartást, melynek érdekében találkozókat, konzultációkat és lakossági fórumokat szervez

f)  a helyi szervezet évente legalább egy nagyobb közösségépítő rendezvényt szervez

g) küldöttei útján részt vesz a Szövetség területi és országos tevékenységében

h) a községi, illetve a városi szervezet dönt a polgármesterjelölt, alpolgármester-jelölt személyéről, valamint a helyi tanácsosi lista összetételéről az SZKT által elfogadott szabályzat keretei között, a Széki elnökség jóváhagyásával, kivéve az urnás előválasztások során kialakult listákat;  

i) a városi, községi ill. municípiumi helyi tanácsosi listát a községi, városi, municípiumi RMDSZ a szervezetének elnöke vezeti, amennyiben vállalja a jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök a frakcióvezetői tisztséget is ellátja.

j) amennyiben, a helyi szervezet elnöke nem indul az önkormányzati választásokon vagy egyéb okból kifolyólag nem vállalja a tisztséget, a frakcióvezető-jelölt személyéről a helyi szervezet dönt. Az alpolgármester és a frakcióvezető visszahívásáról a helyi szervezet dönt. 

k) Az alpolgármester-jelölt és a frakcióvezető-jelölt személyére vonatkozó, valamint az alpolgármester és a frakcióvezető visszahívására vonatkozó területi elnökség (TÁT) szervezete által meghozott döntés kötelezi az RMDSZ listán mandátumot szerzett tanácsosokat

            l) a megválasztott tisztségviselők tevékenységükről évente beszámolnak a helyi szervezetnek

m) a helyi szervezet hatáskörébe tartozik a tagdíjak begyűjtése, ill. a tagság nyilvántartása 

            n) gazdálkodik az SZÁT által megállapított elvek és szabályok szerint bevételeivel

o) dönt az Alapszabályzat által a hatáskörébe utalt kérdésekben

p) az önkormányzatokkal, civil szférával, az egyházakkal, az oktatási, kulturális és hagyományőrző intézményekkel közösen, minden évben egy helyi szintű cselekvési-tervet, készít el és mutat be a területi elnöknek, melynek lényege egy sajátságos közösségi élet megteremtése az illető településen. 

A helyi, községi, városi ill. municípiumi szervezet megszűnésével a használatában álló vagyontárgyak feletti területi választmány rendelkezik.

 

5.8.(1) A helyi szervezet köteles kétévente legalább egy közgyűlést tartani. Közgyűlésnek a helyi szervezetben tagsági jogaikat gyakorló személyek összességét kell tekinteni. Álló- vagy mozgóurnás tisztújítás esetén Közgyűlésnek a szavazáson részt vevő RMDSZ-tagokat kell tekinteni.

A községi, illetve a városi, municípiumi szervezet köteles legalább évente egyszer összehívni a küldöttgyűlést.

A helyi szervezet elnöke a Választmány tagja. Ebben a minőségében összehívja és vezeti a Választmány és a Közgyűlés üléseit.  A helyi, községi, városi ill. municípiumi szervezet szervezeti és működési alapszabályzatában meghatározott módon bizonyos kérdésekben átruházhatja a döntési jogosultságot a helyi szervezet választmányára/TKT/MKT vagy elnökségére.

          (2)  A helyi szervezet elnöke a közgyűlés, a helyi, községi, városi ill. municípiumi elnök a küldöttgyűlés időpontjáról és napirendjéről szóló értesítést, valamint az ülésről készült jegyzőkönyvet köteles elküldeni a területi elnöknek.

          (3)  A tisztújító vagy jelölő közgyűlés/küldöttgyűlést a területi elnök vagy annak megbízottja vezeti. Akadályoztatásuk esetén a tisztújító vagy jelölő közgyűlés/küldöttgyűlés tagja saját körükből választanak ülésvezetőt. Tisztújító vagy jelölő közgyűlés/küldöttgyűlés tagjai saját körükből választathatnak ülésvezető mellé ülésvezető elnökséget. A közgyűlés/küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha jelen van a területi elnök, vagy annak megbízottja.

          (4) A közgyűlést/küldöttgyűlést kötelező összehívni, amennyiben a helyi, községi, városi ill. municípiumi szervezet tagjainak vagy elnökségnek legalább egyharmada, vagy a TKT, vagy a területi elnök ezt írásban kéri. A beadványt a helyi szervezet elnökének kell benyújtani, továbbá iktatni kell a területi/megyei szervezetnél. Az elnök tizenöt napon belül köteles a közgyűlést/küldöttgyűlést összehívni. Amennyiben a helyi elnök nem hívja össze a közgyűlést/küldöttgyűlést, akkor ezt a megyei elnök köteles megtenni 15 napon belül.

(5)  Sikertelen, parlamenti, önkormányzati vagy európai parlamenti választások esetén a területi elnök javaslatára a Széki elnökség meghatározott időre új helyi elnököt nevesít. A nevesített elnök mandátuma nem haladhatja meg az 1 évet. Ez idő alatt rendkívüli tisztújítás kötelező. 

(6) A Szövetség országos, illetve területi határozata és döntése ellenében cselekvő helyi, községi és városi szervezetek esetében a rendkívüli tisztújítás kötelező. A rendkívüli tisztújításról a területi elnök javaslatára a Széki elnökség dönt. A döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz.

 

6. Széki Szervezet

A Széki Szervezet döntéshozó testületei alárendeltségi sorrendben a következők: Küldöttgyűlés, Választmány, Elnökség (Területi Állandó Tanács).

 

6.1. A Küldöttgyűlés a Széki Szervezet legfőbb döntéshozó testülete.

6. 1. 1. A Küldöttgyűlést a Választmány javaslatára az elnök évenként hívja össze.

6. 1. 2. A Küldöttgyűlés a választmány tagjaiból (legtöbb 30%), a körzetek küldötteiből és az UIET képviselőiből áll. Az UIET a Küldöttgyűlés a választott küldöttek 15%-al egyenlő számú képviselőt küldhet

6.1.3. A Széki szervezet elnökét a Küldöttgyűlés választja meg 4 éves időtartamra. Négyévenként kötelező a Szervezet tisztújítása, amely a Küldöttgyűlésen történik.

6.1.4.  A választmány tagjait a küldöttgyűlés választja meg, biztosítva, hogy legkevesebb minden harmadik választmányi tag nő legyen; Amennyiben ez nem valósult meg, úgy a helyi nőszervezet delegál a választott tagok 15%-ával megegyező számú tagot. A területen működő megyei/területi ifjúsági egyeztető tanácsok, valamint a Nőszervezet a küldöttgyűlés a választott küldöttek 15-15%-val egyenlő számú képviselőt küldhetnek.

6.1.5. A Szövetség Kongresszusai előtt a kongresszusi küldöttek megválasztása Küldöttgyűlésen történik.

6.1.6. A Küldöttgyűlésen meghívottként való részvételre felkéri a Választmány és az Elnökség a társadalom neves személyiségeit. A Választmány 15 személyt, az Elnökség 5 személyt kérhet fel a részvételre. Amennyiben nem kapnak küldött megbízatást, tanácskozási joggal részt vesznek az Ellenőrző Bizottság, az Etikai Bizottság, a Szabályzat- Felügyelő Bizottság és az Ügyvezető testület tagjai is.

 

6.1.7. A küldöttgyűlés hatásköre:

a) határozatokat fogad el, melyek nem mondhatnak ellent a Szövetség Programjának, illetve Alapszabályzatának. Ezek betartása és végrehajtása kötelező érvényű a TKT, MKT, Választmány tagjaira nézve, valamint a bármilyen szinten megválasztott vagy kinevezett helyi, megyei tisztségviselőkre, illetve a helyi, községi és városi szintű döntéshozó testületek számára. 

b) elfogadja a Széki Szervezet cselekvési programját és Alapszabályzatát, amelyek nem mondhatnak ellen a Szövetség Programjának, ill. Alapszabályzatának. Az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezetének Cselekvési Programja tartalmazza a társult szervezetek programjainak közös alapelveit, kibővítve a tájegység lakosságának sajátos igényeivel és célkitűzéseivel.

c) megválasztja a széki elnököt, illetve dönt ennek megválasztási módjáról. Az elnök javaslata alapján megválasztja az alelnököket (öt vidékért felelős – Székelyudvarhely, Észak-, Kelet-, Dél-, Nyugat Udvarhelyszék – ifjúsági és öt általános alelnök). Az Önkormányzati Tanács elnöke a széki elnökség önkormányzatokért felelős alelnöke.

Észak: Parajd, Korond, Farkaslaka, Oroszhegy

Kelet: Szentegyháza, Fenyéd, Zetelaka, Székelyvarság, Kápolnásfalu, Lövéte

Dél: Homoródalmás, Homoródszentmárton, Oklánd, Felsőboldogfalva, Bögöz, Kányád, Székelyderzs

Nyugat: Székelykeresztúr, Siménfalva, Etéd, Szentábrahám, Újszékely, Románandrásfalva

d) megválasztja az SZKT és KAT tagokat 

e) megválasztja a Széki Ellenőrző, a Széki Szabályzat-Felügyelő valamint a Széki Etikai és Fegyelmi Bizottságokat (3-3 tag)

f) határoz a Széki Választmány testületeinek számáról, azok összetételéről és megválasztásuk módjáról

g)  évente beszámoltatja az szervezet szintjén választott személyeket és testületeket, meghallgatja és elfogadja azok jelentéseit, vagy visszautasítja és dönt a szankciókról

h) amennyiben a széki elnök és a Választmány választott képviselői tisztújításra a helyi szintű belső választások alternatíváját választja, kiírja a választás időpontját és jóváhagyja annak módozatait.

i) meghallgatja és elfogadja a Választmány tevékenységéről szóló jelentést, vagy visszautasítja és dönt a szankciókról

j) a Választmány megerősítése

 

6.2. A két Küldöttgyűlés közötti időben a Széki Szervezet vezető testülete a Választmány.

 

6.2.1.  A Választmány tagjai:

a. A széki szervezet elnöksége, 

b. a municípiumi/városi, községi RMDSZ elnökök

c. az udvarhelyszéki HET tagjai

d. képviselők és szenátorok

e. SZKT tagok

f. társult szervezetek, platformok, 1-1 képviselője

g. az udvarhelyszéki Nőszervezet VÁLASZTOTT TAGOK 15%-al megegyező képviselőt küldhet

h. az UIET a VÁLASZTOTT TAGOK 15%-al megegyező képviselőt küldhet

i. egyházak képviselői (1-1 tag)

j. az udvarhelyszéki megyei tanácsosok

k. a választmány által meghatározott számú önkormányzati képviselők

 

6.2.2. A Választmány negyedévente legalább egyszer ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze.

6.2.3. Amennyiben, megfelelő számú női jelölt hiányában, a 6.1.4. pontban előírt feltételek nem teljesíthetők, a helyi/községi/városi szervezet a következő tisztújításig felmentést kér a feltétel teljesítése alól a területi szervezettől.

6.2.4. Ha a Választmány több mint 50%-a a Küldöttgyűlés előtt legalább 15 nappal írásbeli javaslatot tesz tisztújításra, a Választmány köteles megszervezni a tisztújító Küldöttgyűlést. Ha a Választmány 2/3-os többséggel javasolja, mindenkor kötelező a tisztújító Küldöttgyűlés összehívása.

 

6.2.5. A Választmány hatásköre:

a) két ülés közötti elnökségi tevékenységről szóló jelentések meghallgatása

b) határozatok elfogadása a Szövetség területi működésére vonatkozóan

c) a belső területi felosztásáról szóló határozatok elfogadása

d) saját szervezési-, működési szabályzat kidolgozása és elfogadása

e) széki ügyvezető testület szervezési–működési szabályzatának elfogadása

f) a széki ügyvezető elnök megerősítése a széki elnök javaslatára

g) a széki ügyvezető testület tagjai kinevezésének megerősítése, a széki ügyvezető elnök javaslatára

h) Megyeitanácselnök-jelöltnél feltétel az adott megye helyi szervezeteinek 15%-a által választmányi döntéssel nyújtott támogatás is. Több területi szervezetből álló megyei szervezet esetén jelölési feltétel, hogy a jelölt minden érintett területi szervezeten belül rendelkezzen a helyi szervezetek 15%-ának, illetve az adott megyében élő magyar lakosság 3%-ával egyező számú, a megyében állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy ajánlásával.  

i) A polgármester-jelöltre illetve községi/városi tanácsosi listára vonatkozó végső döntést a Széki Elnökség hozza meg, amely a községi/városi szervezetek döntését kétharmados többséggel módosíthatja. 

j) A municípiumi polgármester-jelölt, illetve a megyei tanácselnök-jelölt személyét a Széki Szervezet Elnökség előterjesztése alapján a SZÁT hagyja jóvá.

Polgármesterjelölt, megyeitanácselnök-jelölt azon helyben lakó RMDSZ-tag lehet, aki eleget tesz a választási eljárást szabályozó SZKT-határozatnak. Az MKT/TKT, amennyiben az nem veszélyezteti a törvényi előírás feltételének teljesítését, dönthet úgy, hogy polgármesterjelölt, megyei tanács- elnökjelölt csak az a személy lehet, aki megszerzi az adott településen/megyében élő magyar lakosság 3%-ával egyező számú, a helységben/ megyében állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy ajánlását.

Egy állampolgár, több helyi szervezet csak egy polgármesterjelöltnek, illetve több megyeitanács- elnök-jelöltnek nyújthat támogatást a jelöltséghez. A 3%-os arányt az adott településen, megyéhez, területi szervezethez tartozó településeken belül élő, a legutóbbi népszámlálás alapján magukat magyarnak valló román állampolgárok száma alapján kell megállapítani.

 

A SZÁT a városi/területi szervezetek döntését kétharmados többséggel módosíthatja.

o) a parlamenti képviselők, a szenátorok, a megyei önkormányzati tisztségviselők jelölése

p) az SZKT határozata alapján a szenátorok és parlamenti képviselők, valamint az önkormányzati tisztségviselők jelölési eljárásainak kidolgozása

s) megválasztja a küldötteket a Megyei Egyeztető Tanácsba 

t) egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a küldöttgyűlés ruház át rá

 

6.3. A Széki Szervezet elnöksége

A Széki Szervezet operatív testülete az Elnökség, amely havonta legalább egy alkalommal ülésezik. Összetételéről jelen szabályzat 6.1.6. c cikkelye rendelkezik.

Az elnökség tagjai

1. a területi elnök

2. ügyvezető elnök 

3. a megyei tanács legmagasabb tisztségét betöltő RMDSZ-es képviselője

4. az UIET elnöke

5. az Udvarhelyszéki Önkormányzati Tanács elnöke 

6. a területi szervezet parlamenti képviselete

7. a választmány elnöke

8. az Udvarhelyszéki Nők Szervezetének elnöke

9. öt vidékért felelős alelnök - Székelyudvarhely, Észak-, Dél-, Kelet-, Nyugat-Udvarhelyszék 

10. a területi szervezet által javasolt miniszterek, ill. államtitkárok

11. a széki elnök által felkért személyek

 

 

Az elnökség hatáskörei:

a) javaslatot tesz és beszámoltatja a dekoncentrált intézményvezetőket és a kormányzati tisztségviselőket; 

b) dönthet a helyi, községi, illetve városi szervezet elnökének felfüggesztéséről, amennyiben azt a elnök javasolja; 

c) Sikertelen államelnöki, parlamenti, önkormányzati vagy európai parlamenti választások esetén a területi elnök javaslatára a széki elnökség meghatározott időre új helyi elnököt nevesít. A nevesített elnök mandátuma nem haladhatja meg az 1 évet. Ez idő alatt rendkívüli tisztújítás kötelező.

d) jóváhagyja a hozzá benyújtott jelöltlistákat. A községi, városi/municípiumi szervezetek döntését 2/3-os szavazattöbbséggel módosíthatja. A döntés elleni óvást az SZE-hez kell benyújtani a döntés nyilvánosságra hozatalától számított 48 órán belül; 

e) egyéb feladat és hatáskörök, melyeket a megyei/ területi alapszabályzat ruház rá.

f) a területi elnök javaslatára dönt a politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ támogatásával és listáján, helyi valamint megyei szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselők esetében, akik többszöri írásos figyelmeztetésnek megfelelően nem tesznek eleget a szervezettel szembeni tisztségükből fakadó pénzügyi és politikai kötelezettségüknek. A döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz.

g) a területi elnök javaslatára dönt a politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ támogatásával és listáján, helyi valamint megyei szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselők esetében, akik a Szövetség országos illetve megyei határozatát és döntését nem tartják tiszteletben és az ellen cselekednek. Az indokolt döntést írásban kell az érintett tudomására hozni, illetve a döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz.

(h) a szövetségi határozatok megyei/területi szintű végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala.

i) a Széki költségvetés elfogadása

j) a széki tagdíjak szintjének megállapítása

k) a szövetségi határozatok területi szintű végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala

l) a Széki Szervezet alkalmazottai javadalmazási szintjének megállapítása

m) a tisztújítás elrendelése – indokolt esetben – valamely helyi vagy körzeti szervezetben

 

A széki elnökségnek két választmányi ülés között tevékenységet összehangoló, ellenőrző, kezdeményező és döntéshozó feladatai vannak. Nem hozhat a Választmány határozataival ellentétes döntést. Az Elnökség határozatokat hoz a Széki RMDSZ működésére és szervezésére vonatkozó olyan kérdésekben, amelyek nem igényelnek működési szabályzat vagy programmódosítást.

 

6.4. A Széki Szervezet elnöke

A Széki Szervezetnek választott elnöke van. 

A Széki Szervezet elnökét titkos szavazással, a jelenlevők egyszerű többségével (fele plusz egy) a Küldöttgyűlés választja meg ugyanazzal az eljárással, mint a szövetségi elnököt. A Küldöttgyűlés tagjainak egyharmada kezdeményezheti a széki elnök felfüggesztését. A felfüggesztésről a Választmány tagjainak fele plusz egy többségével dönt. A felmentésről rendkívüli Küldöttgyűlés dönt, 30 napon belül, a küldöttek összlétszámának fele plusz egy határozatával.

 

A széki elnök hatásköre:

a) képviseli a széki szervezetet, irányítja annak munkáját

b) összehívja a Küldöttgyűlést, a Választmányt, az Önkormányzati Konferenciát valamint az Elnökséget

c) javaslatot tesz a Küldöttgyűlésnek az alelnökök személyére vonatkozóan

d) irányítja, felügyeli a Széki Szervezet keretén belül létrehozott testületek munkáját

e) ellenőrzi a széki illetve szövetségi szintű határozatok végrehajtását, valamint az RMDSZ listáin, megyei szinten megválasztott, kinevezett tisztségviselők munkáját

f) javaslatot tesz a Választmánynak a széki ügyvezető elnök személyére

g) hivatalból részt vesz a Területi Önkormányzati Konferencia ülésein

h) tisztújítás elmaradása esetén a széki elnökség határozata alapján kiírja és lebonyolítja a tisztújítást a helyi, községi, városi ill. municípiumi szervezetekben, ennek meghiúsulása esetén megbízott elnököt nevez ki

i) indokolt esetben javaslatot tesz a Választmánynak a szövetségi alapszabályzatot megszegő tisztségviselők felmentésére

j) szükség esetén összehívja alakuló ülésre a Területi Ifjúsági Egyeztető Tanácsot

k) egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a Küldöttgyűlés ruház át rá

 

6.5. A Széki Ellenőrző Bizottság és a Széki Etikai Fegyelmi Bizottság kivizsgál minden olyan elébe tárt konfliktushelyzetet, amely a Szervezet tagjaival kapcsolatos. Valamennyit minősíti, és konkrét megoldási javaslattal a Választmány elé terjeszti. A Szövetségi Etikai Fegyelmi Bizottság Alaptanácsához lehet fellebbezni 15 napon belül.

 

6.6. A Széki Ellenőrző Bizottság minden évben részletes beszámolót terjeszt az Elnökség és a Választmány elé, amelyet tudomásul vétel céljából aláírhat az elnökkel (vagy alelnökkel), aki intézkedik az észlelt hibák helyrehozásáról.

 

7. Szövetségen belüli politikai szerveződések (platformok/RMDSZ Nőszervezet) 

Teljesítik a Szövetség Alapszabályzata VII. Szövetségen belüli politikai szerveződések (platformok/RMDSZ Nőszervezet) 35-37 szakaszainak követelményeit. Az Udvarhelyszéki RMDSZ platformok/nőtagozat a Szövetségen belül megalakult platformoknak a Széki Szervezet kereteiben is létrehozott szerveződései. 

1. A platformok benyújtják a Széki Szabályzat Felügyelő Bizottsághoz a következő dokumentumokat:

a) szándéknyilatkozat, valamint a platform politikai céljainak meghatározása

b) program és működési szabályzat

c) 50 széki RMDSZ tag által aláírt támogató platform-lista. Az aláírók nem lehetnek tagjai más platformoknak.

A platform a Széki Szabályzat Felügyelő Bizottság javaslata alapján válhat a Széki Szervezet tagjává.

Jelöltet állíthatnak a területi szervezetek választott testületeibe mindhárom szinten (döntéshozó, végrehajtó, ellenőrző)

 

2. Udvarhelyszéki RMDSZ Nőszervezet

  1. Az RMDSZ Nőszervezet a Szövetségen belül létrejött nyitott érdekképviseleti szerveződés. 
  2. Az RMDSZ Nőszervezet Szövetségen belüli megalakulásának feltételeit a SZÁT, az együttműködés módozatait, a Szövetségen belüli jogokat és kötelezettségeket az SZKT határozatai rögzítik. 
  3. Az RMDSZ Nőszervezet saját szervezési és működési szabályzattal rendelkezik, amelyet a SZSZFB elé terjeszt véleményezésre. 
  4. Az RMDSZ Nőszervezet a helyi községi, városi/municípiumi választott testületeibe tagságra jogosult. Ennek következtében helyi szinteken történő megalakulásra jogosult
  5. A tevékenységéhez anyagi támogatást kap a Szövetségtől.

 

8. Társult szervezetek

Teljesítik a Szövetség Alapszabályzata VIII. Társult szervezete 39-41 szakaszainak követelményeit.

A Széki Szervezet társult tagjai olyan jogi személyként Udvarhelyszék területén tevékenykedő szociális, tudományos, művészeti, művelődési, szakmai jellegű csoportosulás, amely elfogadja a Szövetség Programját és Alapszabályzatát, a Széki Szervezet célkitűzései és Működési Szabályzatát, írásban bejelentette csatlakozási szándékát a Széki Szervezet Elnökségének. A csatlakozási kéréseket az Elnökség, valamint a Széki Szabályzat Felügyelő Bizottság véleményezése után a Választmány hagyja jóvá.

A társult tagok negyedévente írásban tájékoztatják tevékenységükről az Elnökséget és a Választmányt.

 

9. Pénzügyi és vagyoni rendelkezések

9. 1. A Széki Szervezet pénzügyi alapjainak forrásai

a. adományokból és a pártoló tagok hozzájárulásából származó bevételek

b. kulturális és törvényes gazdasági tevékenységből származó jövedelem

c. a városi és községi szervezetek tagdíjából származó jövedelmének 40%-a

d. az RMDSZ révén tisztséget nyert tagok jövedelmének 10%-a

e.  az Ügyvezető Elnökség által leosztott támogatás

f. a Széki Szervezet a tagdíjból származó jövedelmének 10%-át átutalja a Szövetségnek

 

9. 2. A Széki Szervezet vagyonát, a tulajdonát képező vagy bármely módon, törvényes keretek között szerzett ingó és ingatlan javak képezik.

9. 3. A Széki Szervezet egyéni tagjai tagdíjat fizetnek, amelyről a helyi szervezetek nyilvántartást vezetnek. A tagdíj kifizetésének bizonyítéka a tagsági könyv lepecsételése illetve a tagdíj átvételét igazoló nyugta.

9. 4. Az RMDSZ révén tisztséget nyert tagok tagdíját az SZÁT szabályozza.

9. 5. Adományok alatt értjük azokat a magán- vagy jogi személyek által a törvényes keretek betartásával nyújtott pénzbeli juttatásokat, szolgáltatásokat, ill. javakat, amelyek a Szervezet tevékenységét támogatják.

 

10. Átmeneti rendelkezések

11.1. Minden olyan kérdésben, amit a területi szervezet szabályzata nem taglal, a Szövetségi Alapszabályzat rendelkezései az irányadóak. 

11.2 A municípiumi/városi és községi szervezetek 60 napon belül összhangba hozzák szabályzatukat a területi szervezet szabályzatával. 

 

Elfogadta az Udvarhelyszéki Küldöttgyűlés.

 

 

 

Felsőboldogfalva, 2023. március 16.