1.Bevezetés

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató és felhasználási feltételek a személyes adatoknak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Udvarhelyszéki területi Szervezete (a továbbiakban: Udvarhelyszéki RMDSZ) által üzemeltetett udvarhelyszekirmdsz.ro domain néven tárolt és az Udvarhelyszéki RMDSZ levelező listáival kapcsolatos adatok kezelése tárgyában ad tájékoztatást.

Az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezete az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről *„GDPR”+), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

 

2.Fogalmi meghatározások

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

Adatkezelő: adatkezelőnek minősül a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Udvarhelyszék területi szervezete; székhely: Székelyudvarhely, 535600, Városháza tér, 5. szám, e-mail cím: udvszekirmdsz@yahoo.com

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisokból, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése illetve megsemmisítése. Az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezete a személyes adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor az adattovábbításhoz az érintett kifejezetten hozzájárul vagy az adattovábbítást jogszabály teszi kötelezővé.

 

Adatfeldolgozók: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem    rendelkező szervezet, aki, vagy amely az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezetével kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;

 

Érintettek: a udvarhelyszekirmdsz.ro domain névhez tartozó honlap látogatói és az Udvarhelyszéki RMDSZ levelező listáinak címzettjei

 

 

3.Az udvarhelyszekirmdsz.ro domain név alatt és az Udvarhelyszéki RMDSZ levelező listáin folytatott adatkezelési tevékenységről

 

Adatkezelési alapelvek: személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatkezelés célja: az Udvarhelyszéki RMDSZ tevékenységéről történő tájékoztatás, valamint kapcsolattartás.

 

Adatkezelési tevékenység:

 1. az érintett adatainak rögzítése és nyilvántartása;
 2. tájékoztató anyagok küldése az Udvarhelyszéki RMDSZ aktivitásával kapcsolatosan, beleértve hírek, hírlevelek, meghívók;
 3. a honlap használatához szükséges adatkezelési tevékenység, mint például sütik (cookie), a honlap-látogatási szokások vizsgálata;
 4. reklám, célirányos reklám;
 5. külön hozzájárulás alapján, honlap böngésző tevékenység feltérképezése.

 

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), c), e) és f) pontjai, azaz:

 1. az érintett hozzájárulása alapján
 2. az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés közérdekű feladat ellátásához szükséges;
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

Kezelt személyes adatok:

 1. a honlap használata során kezelt személyes adatok: IP cím látogatás időpontja, „sütik” (cookie-k);
 2. hírlevélre, tájékoztató listákra történő feliratkozás esetén: e-mail cím, opcionálisan név;
 3. A udvarhelyszekirmdsz.ro domain névhez tartozó weboldalakat látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket az Udvarhelyszéki RMDSZ semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne.

 

A személyes adatok védelme: az Udvarhelyszéki RMDSZ az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan